Adatkezelési tájékoztató

A broszdesign.hu oldal felhasználói részére
Hatályos: 2018. június 29.-től

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Brósz Design Kft. (székhely: 1023 Bp., Lukács utca 6.; Cg. 01 09 294882; a továbbiakban: „Brósz Design Kft.”) https://broszdesign.hu/ szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

A Brósz Design Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Brósz Design Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Brósz Design Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.

A honlap böngészése természetesen nem kötött a személyes adatok megadásához.

2. Kik vagyunk?

 • Adatkezelő neve: Brósz Design Kft.
 • Székhelye: 1023 Bp., Lukács utca 6.
 • Cégjegyzékszáma: 01 09 294882
 • e-mail: info@broszdesign.hu
 • telefonszám: +36 30 399 4830, +36 30 399 5348

A Brósz Design Kft.-nél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed a https://broszdesign.hu/ weboldalt látogató és ott ajánlatot kérő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”).

4. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Brósz Design Kft. a Megbízó által megadott adatokat kizárólag a tervezésben közreműködő partnerei részére továbbítja (nevezetesen geodéta, geotechnikai tervező, költségvetés kiíró, statikus, épületgépész, épületvillamossági tervezők, és egyéb szakértők, tervezők akiknek közreműködése a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges)

A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban bizonyos adatok szükségesek a szerződéskötéshez, ÉTDR ügyintézéshez, e-napló feltöltéshez, illetve az elkészült műszaki dokumentáció tervlapjain szerepeltetni kell Megbízó / Építtető nevét, címét, elérhetőségét.

Brósz Design Kft. a személyes adatokat digitális adathordozón tárolja, illetve az elkészült tervdokumentációkat papír alapon 10 évig kötelezően megőrzi. 10 éven túl a papír alapú dokumentáció megsemmisítésre kerül, a digitális állományt csak az ügyfél írásos kérése esetén töröljük – ez alól kivételt képez a tervdokumentáció, mely nem kerül törlésre.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám). Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, irodánkban adatkezelési hozzájárulás kerül aláírásra.

Az adatkezelés időtartama: digitális adathordozón tárolt személyes adatok az Ön kérésére 10 éven túl törlésre kerülnek. (A digitális állomány 10 éven túli törléséről az adatkezelési hozzájárulás aláírásakor nyilatkozhat) A digitálisan archivált tervdokumentációk  10 éven túl is tartalmazzák az Ön személyes adatait. (Építtető neve, címe, elérhetősége…)

Adattovábbítás (címzettek): Az Ön személyes adataihoz a weboldal fejlesztője és üzemeltetője a 2-PIXELS Bt. (7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. em. 20.) mint adatfeldolgozó is hozzáférhet.

5. Milyen cookie-kat használunk?

A broszdesign.hu oldal cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

6. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Brósz Design Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Brósz Design Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik, vagy közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történik;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7 pont);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
  • Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el, A Brósz Design Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Brósz Design Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, úgy tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Brósz Design Kft. válaszával vagy intézkedésével, úgy a 7. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

 • Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Brósz Design Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

 • Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Brósz Design Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Brósz Design Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
 2. ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 4. ha a személyes adatokat a Brósz Design Kft. jogellenesen kezelte;
 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a Brósz Deign Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Brósz Design Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Brósz Design Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Brósz Design Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

7. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön nem ért egyet a Brósz Design Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

8. Mit jelentenek a Tájékoztatóban használt egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

 • Legfontosabb fogalmak

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Brósz Design Kft.) nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Brósz Design Kft.);

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. a webshop fiókhoz történt jogosulatlan hozzáférés);

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • A Brósz Design Kft. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Brósz Design Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Brósz Design Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

9. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Brósz Design Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Brósz Design Kft. a frissített változatot közzéteszi, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról a Brósz Design Kft. emellett mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.